Betingelser for køb

Vilkår og betingelser for køb hos Johnér Bildbyrå AB (herefter "Bildbyrån"). Se punkt 10 for definitioner og begreber i forbindelse med disse vilkår og betingelser. Hvis den person, der indgår denne aftale, gør det som repræsentant for sin arbejdsgiver eller anden juridisk enhed, gælder denne aftale både for denne person og for personens arbejdsgiver, defineret nedenfor som Produktbrugeren. Hvis personens ansættelse ophører, har kun produktbrugeren, ikke personen, ret til at fortsætte med at bruge det produkt, der er købt i henhold til denne aftale. Produkter leveret af Bildbyrån må kun anvendes med tilladelse fra Bildbyrån. Retten til at bruge produktet er aftalt på bestillingstidspunktet og er specificeret i bekræftelsen. Bekræftelsen er en del af disse vilkår og betingelser, og alle henvisninger til vilkårene og betingelserne omfatter bekræftelsen. Brug af produktet uden en sådan tilladelse udgør ikke kun et brud på denne aftale, men også en krænkelse af ophavsretten, hvilket kan resultere i et strafferetligt ansvar. Når Produktet downloades digitalt, indgås en aftale med Bildbyrån i henhold til de vilkår og betingelser, der er online på www.johner.dk/da_DK/terms/eula.php på tidspunktet for hver download. Download af produktet udgør din/licenstagers accept af disse vilkår og betingelser. Hvis du er en mellemmand (såsom, men ikke begrænset til, et reklame-, design- eller webbureau), må produktet kun bruges til en licensindehaver, som accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale. Licensindehaveren er angivet på downloadtidspunktet og er indehaver af udgivelsesrettighederne. Ved at acceptere denne aftale bekræfter du, at din licenstager er indforstået med vilkårene i denne aftale. 1. Brug af produkter Den fulde ret til at bruge produktet i henhold til disse vilkår og betingelser erhverves ved at bestille produktet fra Bildbyrån, modtage bekræftelse fra Bildbyrån og foretage betaling. Ved bestilling skal produktet specificeres og fremgå af bekræftelsen. Brug af produktet kan påbegyndes efter modtagelse af bekræftelse, men før betaling er foretaget. Det bestilte produkt kan derefter anvendes i overensstemmelse med denne aftale, medmindre andet tydeligt fremgår af bekræftelsen. Alle brugsrettigheder er ikke-eksklusive, medmindre andet tydeligt fremgår af bekræftelsen. Produkter kan maksimalt være tilgængelige for ti (10) personer, medmindre andet er aftalt på bestillingstidspunktet og angivet i bekræftelsen. Produkter må kun offentliggøres i overensstemmelse med pressens publicitetsregler. Produkter må ikke redigeres og/eller manipuleres på en måde, der krænker modellen. Produkter med modeller må heller ikke publiceres i sammenhænge, der kan opfattes som krænkende for modellen. Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved publicering i såkaldt følsomme sammenhænge om fx, men ikke begrænset til, sex, politik, medicin, dating, afhængighed, psykisk sygdom og fysisk eller psykisk handicap. I sådanne følsomme publikationer skal det tydeligt fremgå, at den eller de afbildede personer ikke har noget med artiklen/konteksten at gøre, f.eks. som en tekstlinje i det publicerede produkt. Hvad der opfattes som krænkende, kan i nogle tilfælde være svært at afgøre. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan bruge produktet, bedes du kontakte os for rådgivning og om nødvendigt indhente specifik tilladelse fra modellen. Ved elektronisk publicering af produktet, f.eks. på internettet, pauseskærme, elektroniske postkort eller nyhedsbreve, må produktet ikke stilles til rådighed på en måde, så det for tredjemand fremstår som frit at kopiere, downloade, udtrække eller videredistribuere og publicere med en anden afsender end licenshaveren. I overensstemmelse med ophavsretsloven skal fotografens/fotobureauets navn så vidt muligt oplyses ved offentliggørelse eller anden brug af Produktet. Med forbehold for ovenstående må Produkter ikke anvendes i nogen kommerciel sammenhæng, hvor Produktet udgør en væsentlig del af salgsværdien af det endelige produkt, f.eks. men ikke begrænset til, anvendelse af Produkter til pauseskærme, postkort eller plakater. Desuden må produkter ikke bruges til produktemballage i mere end 100.000 eksemplarer. For mere information om dette, kontakt venligst Bildbyrån på 08-644 83 30 eller info@johner.se. 2. Ret til brug Efter betaling har licenshaveren kun ret til at udgive produktet og har ingen kommerciel ret til at videresælge eller overdrage produktet til tredjepart. 3. Annullering Hvis produktet annulleres inden for 30 dage efter bestillingsdatoen, er produktbrugeren kun forpligtet til at betale halvdelen af den fakturerede pris for brugen af produktet, forudsat at produktet ikke er blevet offentliggjort. I tilfælde af senere annullering er der ingen ret til at fratrække den aftalte produktpris. 4. Omkostninger og betaling Prisen for brugen af produktet inklusive leverings- og håndteringsomkostninger fremgår af bekræftelsen fra Bildbyrån. Hvis brugeren vælger at opdele betalingen af produktet, accepterer brugeren ansvaret for det samlede beløb for ordren i hele perioden. Betalingsbetingelserne for bekræftelsen er 20 dage netto, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling pålægges morarenter på 8% over gældende diskonto samt det lovpligtige rykkergebyr. 5. Begrænsning af ansvar Bildbyrån har ret til at udstede brugsrettigheder til produkter, der er offentliggjort på Bildbyråns hjemmeside, fra den respektive ophavsretsindehaver. I henhold til svensk lov krænker de produkter, der gøres tilgængelige via Bildbyråns hjemmeside, ikke andres immaterielle rettigheder. Bildbyrån påtager sig intet ansvar for produkter, der er beskåret, retoucheret eller på anden måde ændret i forhold til produktets udseende ved levering til brugeren af produktet. Ved brug af produkter i følsomme sammenhænge i henhold til punkt 1, hvor der ikke foreligger en særlig aftale med modellen, forpligter produktbrugeren sig til at erstatte eventuelle skader for Bildbyrån. Rettigheder til produkter er ikke-eksklusive, og eventuelle skader for produktbrugere erstattes ikke af Bildbyrån. Bildbyråns erstatningsansvar er altid begrænset til det samlede beløb, som Bildbyrån har faktureret for produktet. Ansvarsbegrænsningen omfatter ikke Bildbyråns forpligtelse til at opfylde betingelserne i GDPR med hensyn til de nødvendige tilladelser for personer, der er afbildet i produktet. 6. Bøder Hvis Produktbrugeren anvender/publicerer Produktet, uden at bekræftelse er modtaget eller betaling er foretaget, eller hvis Produktet på anden måde anvendes på en måde, som er uautoriseret i henhold til denne aftale eller Bekræftelse, forpligter Produktbrugeren sig til at betale Bildbyrån en bod på det største af (a) ti gange det beløb, som anvendelsen af Produktet ville have kostet, eller (b) SEK 50.000. Uautoriseret brug giver også Bildbyrån ret til at annullere den indgåede aftale med Produktbrugeren med øjeblikkelig virkning uden at refundere det fakturerede beløb. I tilfælde af at Produktbrugeren overtræder nogen af de øvrige vilkår og betingelser i aftalen, er han eller hun forpligtet til at træffe korrigerende foranstaltninger, så snart han eller hun bliver opmærksom på overtrædelsen. Produktbrugeren forpligter sig også til at holde Bildbyrån skadesløs, hvis bruddet på betingelserne har resulteret i økonomisk skade på Bildbyrån, afbildede modeller eller ejendom. 7. Digital behandling Det er produktbrugerens ansvar at foretage eventuelle rettelser af det digitale produkt, som er nødvendige for at opnå det bedste slutresultat ved publicering. Bildbyrån yder ingen kompensation for utilfredsstillende resultater. 8. tvist Tvister, der opstår som følge af denne aftale eller andre relaterede juridiske forhold, skal afgøres ved svenske domstole i overensstemmelse med svensk lov. 9. Betydningen af købsbetingelserne i forhold til bekræftelsen. I tilfælde af at et vilkår i bekræftelsen er i modstrid med et vilkår i dette dokument ("Købsbetingelser"), har vilkårene i bekræftelsen forrang. 10. Definitioner "Bekræftelse" Bekræftelse betyder, men er ikke begrænset til, en faktura, ordrebekræftelse, kvittering eller aftale sendt af Bildbyrån, når du afgiver en ordre. "Produktbrugere" Ved Produktbruger forstås den/de angivne aftalepart(er) i bekræftelsen fra Bildbyrån. "Licensindehaver" Licenstager betyder den individuelle juridiske enhed, der ejer retten til at udgive produktet, medmindre andet er angivet i bekræftelsen. Hvis Produktbrugeren er en mellemmand, er Produktbrugeren og Licensindehaveren forskellige parter. Produktbrugere, der er mellemmænd, forpligter sig til at angive, hvem licensindehaveren er, når de downloader produktet. Hvis en produktbruger ikke er en mellemmand, er produktbrugeren og licensindehaveren den samme part. "Produkt" Produkt betyder alle medier, der tilbydes af Bildbyrån fra tid til anden. Produktet omfatter, men er ikke begrænset til, stillbilleder, videoklip, vektorgrafik, illustrationer og lyd. Ved køb af produktet opnås en brugsret, som giver licenstageren ret til at offentliggøre produktet i overensstemmelse med disse brugsbetingelser. Produktet kan købes med forskellige typer brugsret, herunder, men ikke begrænset til, redaktionel brugsret, rettighedsstyret (RM) eller royaltyfri brugsret (RF). "Royalty-fri (RF)" Royaltyfri licens betyder en ubegrænset brugsret, men kan også gælde en begrænset brugsret i f.eks. tid, medie og/eller pr. marked. Hvilken brugsret, der gælder, fremgår af bekræftelsen ved køb af et produkt. "Redaktionel brugsret" Produktet, der kun har redaktionel brugsret, må ikke publiceres i nogen kommerciel sammenhæng. Produktet må kun bruges i ét indstik og i uændret form. "Rettighedsstyret (RM)" Rettighedsstyret betyder en engangslicens til et produkt, der er gyldig til en forudbestemt brug, tid, marked og/eller udgave. "Pakker" Ved køb af en Servicepakke købes retten til at downloade et begrænset antal Produkter i en periode på et år (365 dage), medmindre andet er angivet i Bekræftelsen. Det maksimale antal Produkter, der kan downloades i perioden, er angivet i Bekræftelsen. Første dag i perioden er den dag, hvor bekræftelsen blev modtaget. Downloadede Produkter kan udgives med ubegrænset brugsret (RF) af en Licensindehaver, medmindre andet er tydeligt angivet i Bekræftelsen. "Abonnement" Ved køb af Abonnementstjenesten købes retten til at downloade et ubegrænset antal Produkter i en periode, der bestemmes af den abonnementsperiode, der er valgt på købstidspunktet, medmindre andet er angivet i Bekræftelsen. Den første dag i perioden er den dag, hvor bekræftelsen blev modtaget. Abonnementet forlænges automatisk med en ny periode, svarende til den bindingsperiode, der er valgt på købstidspunktet, medmindre tjenesten opsiges skriftligt, inden den nye periode begynder, eller andet er angivet i Bekræftelsen. Downloadede Produkter kan udgives med en begrænset brugsret (RM) pr. download, på egne platforme og i egne kanaler af en Licensindehaver, medmindre andet er angivet i Bekræftelsen. Det er muligt i den aktuelle abonnementsperiode at købe en RF-licens pr. produkt i samme eller større filstørrelse med ubegrænset brugsret. Alle produkter, der er blevet downloadet, men ikke offentliggjort i abonnementsperioden, skal slettes ved opsigelse. Betingelserne i punkt et (1) fortsætter med at gælde, selv efter annullering. "Abonnement lille/mellem" Produkter i disse tjenester må kun udgives i digitale kanaler. Når abonnementet udløber, kan det brugte downloadede produkt opbevares, hvor det blev offentliggjort, men må ikke genbruges. "Abonnement stort" Produkter i denne tjeneste kan bruges i alle proprietære medier, digitale og trykte. Når abonnementet udløber, kan det downloadede produkt opbevares, hvor det blev udgivet, men må ikke genbruges. "Marked" Et marked defineres som det land, hvor målgruppen for publikationen befinder sig. Retten til at udgive omfatter altid et eller flere markeder som angivet i bekræftelsen. Undtagelser Dette dokument er en oversættelse af det svenske dokument. I tilfælde af forskelle i betydning/fortolkning af indholdet afhængigt af oversættelsen, er det altid den svenske betydning, der gælder. Gældende fra 2024-03-12